Matsu sha (sub shrines)

Sub shrines in the shrine grounds
NameDedicated Kami
Amaterasu sha
(locally known as "Kami-no-gozen-san")
Amaterasu-ohomi-kami
Miho sha
(locally known as "Shimo-no-gozen-san")
Mihotsu-hime-no-mikoto, Kotoshironushi-no-mikoto
Higashi matsu sha (east sub shrine) and
Nishi matsu sha (west sub shrine)
Ameno-oshihomimi-no-mikoto, Ame-no-hohi-no-mikoto, Amatsu-hikone-no-mikoto, Ikitsu-hikone-no-mikoto, Kumano-kusubi-no-mikoto, Ichiki-shimahime-no-mikoto, Tagorihime-no-mikoto, Takitsuhime-no-mikoto
Inari sha Ukanomi-tama-no-mikoto
Zuijinmon (gate) Toyoiwa-mado-no-kami, Kushiiwa-mado-no-kami
(guards at Amano-Iwado door)

Sub shrines outside the shrine grounds
NameDedicated Kami
Itsukushima Jinja
(also known as "Araido sha" or "Haraido sha")
Ichiki-shimahime-no-mikoto, Tagorihime-no-mikoto, Tagitsuhime-no-mikoto
Suga Jinja
(also known as "Saikagura-san")
Susano-o-no-mikoto